Är din organisation en aktör, offentlig eller privat, som har en verksamhet eller en tjänst som på ett eller annat sätt ska främja  och stödja industrins kompetensförsörjning?

Vill ni delta i ett strukturpåverkande projekt, i ett gemensamt utvecklingsarbete som gör kompetensförflyttningen till hållbar industri både enklare och effektivare för arbetsgivare och anställda i företag som nu ställer om?

Projektets mål är att tillsammans med andra aktörer bli Sveriges vassaste infrastruktur av aktörer som med maxad tillgänglighet, hög kapacitet och träffsäkra insatser gör kompetensförflyttningen till hållbar industri enklare och effektivare.

Projektet ska arbeta med den regionala infrastrukturen av aktörer som tillhandahåller de stöd som företagen behöver för att lösa kompetensförsörjningens olika utmaningar.

Ta fram utbildningar som matchar industriföretagens behov 
Samverkan kommer byggas upp mellan olika delar av det offentligt finansierade utbildningssystemet samt mellan utbildningssystemet, projektägaren och arbetsmarknadens parter. Målet är att utbildningar tas fram som bättre svarar mot företagens behov och passar anställda inom industrin.

Projektet Kompetenslyft grön industri ska utforska vilka styrkor som finns i det befintliga aktörssystemet och vilka aktörer eller verksamheter som saknas. I en process som har testats i andra regioner kommer vi att undersöka hur en ännu bättre samverkan än den vi har i dag kan utformas och etableras och hur de resurser vi har – var och en och tillsammans – kan användas ännu bättre än idag för att önskade resultat.

Projektet har flera delar

Förutom att arbeta direkt med utvecklingsinsatser tillsammans med deltagande företag och aktörer kommer projektet också att arbeta med att:

  • Kartlägga och analysera kompetensbehov och tillgång till branschvalidering, utbildning och kompetensutveckling som möter behoven.
  • Anpassa och utveckla branschvalidering, kompetensutveckling och utbildningar som saknas för att möta kompetensbehovet hos underleverantörernas medarbetare.
  • Skapa tillfälliga eller kontinuerliga mötesplatser och nätverk med olika utformning för projektets målgrupper för att möjliggöra erfarenhetsutbyten och lärande över tid.
  • Sprida kunskap och inspiration till så många som möjligt av stål- och metallindustrins underleverantörer för att fler än de företag som deltar i projektet ska bli motiverade att förbättra sin kompetensförsörjningsprocess.
  • Samverka med andra verksamheter och projekt runt om i Sverige för att ta vara på erfarenheter och kontakter som kan stärka kompetensförsörjningen i stål- och metallindustrins värdekedja i Västerbotten och Norrbotten.

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse att delta i projektet? Fyll i formuläret nedan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om projektet, kontakta Monica eller Marlene.

Projektledare och Industricoach, IUC Norr

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach, IUC Norr

Kontaktuppgifter

  • 070-376 99 60

Delprojektledare, IUC Norr

Tel 073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Delprojektledare, IUC Norr

Kontaktuppgifter

  • Tel 073-821 63 91